solo1

En mindtrek, d.v.s. en vandring med inslag av mindfulness och tystnad, kan ta sig många former. En dagsvandring i samband med ledningsmötet eller en flerdagarstur utanför etablerade stigsystem någonstans i den skånska ”vildmarken”. Under en mindtrek färdas vi lika mycket i det inre landskapet som det yttre. Vi tränar oss i att känna tillit i att låta intellektet vila, ökar vår kroppsmedvetenhet och praktiserar mindfulness. Att våga bejaka stillhet och reflektion för att kunna närvara i stunden och släppa fram vår kreativitet. Genom mötet med naturen får vi upplevelser och erfarenheter som i sin tur stimulerar nya tankesätt med fokus på helhetsperspektiv, samhörighet, meningsfullhet och engagemang.

De kontemplativa insikter som under historiens gång vuxit fram talar samtliga om betydelsen av att utveckla vishet. Det rekommenderas att denna vishet söks i oss själva, i tystnad och ensamhet eller i naturen. Vishet förändrar människan och manifesterar sig i praktisk handling till skillnad från kunskap, som informerar oss och uttrycks i ord. Under en mindtrek anammar vi m.a.o. ett väl beprövat tillvägagångssätt. Resultatet kan bli att vi som deltagare befriar oss från rutinen i det konventionella tänkandet för att välkomna ett nyskapande flöde av idéer.

Efter en genomförd mindtrek fattar vi helt enkelt bättre beslut. Beslut baserade på närvaro i situationen, utrymme för eftertanke, en ökad medvetenhet om aktuella drivkrafter och nya tankebanor. Förutsättningarna för ett lyckat och konstruktivt möte med t.ex. den nya projektgruppen ökar därmed betydligt om deltagarna inför mötet har genomfört en mindtrek. De goda effekterna bär gruppmedlemmarna med sig in på mötet vilket genererar en konstruktiv kommunikation och en lösningsbaserad inställning. Såväl chefer som medarbetare blir effektivare i en organisation som inte präglas av stress.

Aktiviteten är anpassad för max 12 deltagare och kan genomföras bl.a. på Söderåsen och Romeleåsen utanför Lund. Pris per grupp fr 4000 sek exkl moms.

movements2